◀️ عبدالرضا فرجی راد استاد ژئوپلیتیک درباره چشم انداز روابط چین و ایران می گوید: سرمایه گذاری هایی که در توافق نامه 25 ساله پیش بینی شده است تا امضای برجام صورت نگیرد محقق نخواهد شد. از این رو باید رقابتی ژئوپولتیکی در بگیرد و غرب در ایران حضور داشته باشد.

🗣 وی افزود: بیش از 90 درصد توافقنامه هایی که ایران با کشورهای خارجی به امضا می رساند، اجرایی نمی شود، وقتی اعراب گستردگی کار را با چین شروع کرده اند از چینی ها قول گرفته اند کار بزرگی با ایران انجام ندهد.

دیدگاهتان را بنویسید