🔹 سال 1357 معادل سال 1978
🔹 درآمد سرانه مردم ایران: 2168 دلار
🔹 درآمد سرانه مردم جهان: 2021 دلار

🔹 سال 1399 معادل سال 2020
🔹 درآمد سرانه مردم ایران: 2756 دلار
🔹 درآمد سرانه مردم جهان: 10936 دلار

دیدگاهتان را بنویسید