🔹برخی از تهرانی ها به لطف دولت انقلابی در حال مولدسازی هستند! چطور؟تنها خانه ای را که دارند به سبب وضعیت بد اقتصادی میفروشند و اجاره نشین میشوند تا بتوانند هزینه های تحمیل شده توسط تورم در اقتصاد گلخانه ای نرخ بهره حقیقی منفی و بدون رشد اقتصادی را بپردازند!

دیدگاهتان را بنویسید