🔹 چهل و هشت ساعت است که نتوانستی وارد حاتای بشوی، اما اینجا فریاد میزدی که در عرض نیم ساعت وارد دمشق و عرض یک ساعت وارد آتن خواهیم شد.

🔹 کسانیکه به آنها میگفتی تخم ارمنی و تخم یونانی در سرمای ۵- درجه در حال بیرون کشیدن مردم تو از زیر آوار هستند. دستکم به این احترام بگذار.

دیدگاهتان را بنویسید