🗣 مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران:
برداشت من از شرایط ایران این است که درحال حاضر کشور و مردم در یک شرایط بسیار سخت و بحرانی قرار دارند.

◀️ می‌توانم بگویم کشور درحال آتش گرفتن است. این آتش مهار نمی‌شود جز این که نهادهای مختلف در سطوح مختلف حاکمیت و نهادها و طیف‌های مختلف گروه‌های منتقد امکان تحرک و عمل در جهت حل منافع ملی داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید