🗣 محمد خوش چهره اقتصاددان:
در دولت نهم علی رغم آن درآمد افسانه ای 700 میلیارد دلاری تحت عناوینی مانند عدالت، فقرزدایی و … به سراغ اصل 44 رفتند تا از اموال برجسته دولت و انفال استفاده کنند.

◀️ اصلا نام مولد سازی یک لفاظی است. مولد سازی یعنی اینکه شما از این اموال به عنوان یک منبع مالی استفاده کنید؟

◀️ این اقدام ناپخته، آثاری شبیه اجرای اصل 44 که منابع زیادی در اختیار دولت نهم قرار داد و خصوصی سازی را منشا فساد کرد، در پی خواهد داشت. می خواهند اموال متراکم شده دولتی را به خاطر کسری بودجه بفروشند.

◀️ زمانی آقای احمدی نژاد گفت به هرکس هزار متر زمین بدهیم تا خانه ویلایی بسازد. ما گفتیم مگر زمین متعلق به شما یا دولت است که می خواهید آن را ببخشید؟ اینها میراث ملی و متعلق به تمام نسل ها است.

دیدگاهتان را بنویسید