انبار يك نفره كه ۱۲۵ چادر اسکان اضطراری، ۱۹۷ بسته غذایی و ۳ چادر ۱۲ نفری در شهرستان خوى براى روز مباداش انبار كرده!

البته دستگیر و جهت امورات قضایی تحویل مراجع قضایی شد.

دیدگاهتان را بنویسید