با دیدن فیلم انسان به گریه می افتاد که چگونه با عدم دادن غذا به این حیوانات جنایتی غیر انسانی در خال وقوع است.

دیدگاهتان را بنویسید