وال استريت:

◀️ عراق در برابر حرکت امريكا براي جلوگيري جریان پول به ایران است.

دیدگاهتان را بنویسید