فیلم استاندار تهران در شبکه خبر می‌گوید برای برای حل مشکل کمبود گاز، ادارت تهران با یک سوم کارمندان کار خواهند کرد.

مجری می‌گوید وقتی سازمانی باز است و گرمایش آن فعال چه فرقی می‌کند چند کارمند حاضر باشند؟

استاندار می‌گوید گرمایش باید خاموش و کارمندان صرفا با لباس گرم کار کنند.

خب اگر قرار است که گرمایش خاموش باشد چه فرقی دارد کل کارمندان حاضر باشند یا یک سوم؟ وقتی گرمایش نباشه، تعداد کارمند بیشتر مساوی گرمی بیشتر فضاست.

توجه کنید که این راهکارهای استاندار تهران است!
جمعی نالایق و احمق امور را در دست گرفته‌اند و راهی جز انقلاب از طریق آگاهی و اتحاد نداریم.

دیدگاهتان را بنویسید