🔹سرنوشت علیرضا اکبری، تحربه تلخی برای نظام بود.
۷۰ ماه سابقه جبهه داشت.

🔹در چهارسالی که معاون آقای شمخانی بودم، رفاقت صمیمی و نزدیکی با هم داشتیم.

در اردوی آموزشی مدیران، با هم سخنرانی داشتیم!

تغییر رفتار او، “سوژه”(کیس) خوبی برای مطالعه است.

نگران تکرار این فرایند هستم.

دیدگاهتان را بنویسید