علی ولیزاده خواجه شاهی ورزشکار رشته کلستنیکس موفق شد با انجام بیشترین شنا روی دو انگشت در یک دقیقه به تعداد 74 تکرار، رکورد گینس را که 57 تکرار و متعلق به حراچیک کوستاندیان از ارمنستان بود، بشکند.

دیدگاهتان را بنویسید