🔹 روزی کــه بانــک مرکـزی در یک اشتباه استراتژیک اوراق سکه منتشر کرد، دلار ۴۰ هزار تومانی را به رسمیت شناخت.
🔹بـازار می‌گوید نمی‌توانید تورم ۴٠ یا ۵٠ درصد داشــته باشــید ولی نرخ ارز تــکان نخــورد. می‌توانید نــرخ ارز را بــا تزریق نگــه دارید، ولی در مواقعی که یک شــوک مانند اعتراضات ایجاد می‌شــود جهـش رخ خواهــد داد.
🔹 در برنامه‌ای که سال ۹۷ به آقای روحانی داده بودم، تاکیــد کردم که ما اگر برنامه‌ریزی خوبی داشــته باشــیم‌.
🔹فقط می‌توانیم از بروز ابرتــورم جلوگیری کنیم، اما قطعا تورم ۵۰ درصدی خواهیم داشــت. ما فقط از فروپاشــی اقتصــاد جلوگیری کردیــم.
🔹 اینکــه آقایان می‌گویند تصمیم گرفتیم از بانک مرکزی استقراض نکنیم، نشان می‌دهد که سواد اقتصادی ندارند. اگر از بانک‌ها قرض بگیرید، اگر اوراق بفروشید یا هر راه دیگری بروید به استقراض از بانک مرکزی ختم می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید