بر روی این تابلو به انگلیسی نوشته شده
«استرالیا! در کنار زنان ایران بایست. زن، زندگی، آزادی»

دیدگاهتان را بنویسید