عملکردتان مردم را به جایی رسانده که هیچ حرفی از جانب شما باور پذیر نیست

دیدگاهتان را بنویسید