🔹 بر اساس تحقیقات گالوپ، مردم افغانستان و لبنان بیشتر از هر جای دیگری در جهان، احساس بدبختی میکنند. عراق و ترکیه نیز در لیست گالوپ حضور دارند.

دیدگاهتان را بنویسید