مدرسه خصوصی میامی دوره خود را در قرنطینه ۳۰ روزه برای دانش آموزان واکسینه شده معکوس کرد

به گزارش CNN فارسی ، آکادمی سنتر پس از دریافت نامه ای از وزارت آموزش…

ادامه مطلبمدرسه خصوصی میامی دوره خود را در قرنطینه ۳۰ روزه برای دانش آموزان واکسینه شده معکوس کرد