به گزارش CNN فارسی دوک و دوشس ساسکس به مقر سازمان ملل در نیویورک رفتند تا با آمینا محمد، معاون دبیر کل سازمان دیدار کنند.

خانم محمد در خصوص این دیدار گفت که ما پیرامون موضوعاتی چون برابری واکسن، اقدامات اقلیمی، توانمندسازی اقتصادی زنان، مشارکت جوانان و رفاه روانی بحث و گفتگو کردیم.

دیدگاهتان را بنویسید