به گزارش CNN فارسی ، کودی و کورتنی کمپبل به CNN گفتند که بازسازی خانه خود را روز یکشنبه به پایان رسانده اند. سپس در روز دوشنبه ، یک سسنا دو موتوره به خانه ی آن ها برخورد کرد و باعث تخریب اموال و فوت دو نفر شد.
خوشبختانه هیچ یک از کمپبل ها در زمان سقوط در خانه نبودند.
دوستی که در نزدیکی کمپبل زندگی می کند ، هیاهوی اطراف خیابان آنها را دید و با این زوج تماس گرفت تا ببیند آیا در خانه هستند. او نمی توانست به کودی دسترسی پیدا کند ، اما کورتنی سر کار رفت و تأیید کرد که هر دو از خانه دور هستند.
کورتنی گفت: ” من آن زمان داشتم دوچرخه ام را پایین می بردم ، اما فکر می کنم اتفاقی در خیابان ما افتاده است.”
هنگام حضور عوامل اورژانس در محل حادثه، چندین خودرو در آتش سوختند و آوارها در یک بلوک مسکونی پراکنده شدند. خانه کمپبل و خانه دیگری نزدیک آن ها بیشترین خسارت را دیدند ، در حالی که چندین خانه دیگر فقط کمی آسیب دیدند.

کورتنی گفت که قبل از تماس با یکی از همکارانش در مورد اتمام پروژه های خانه صحبت کرده است.
کمپبل می گوید جامعه از آن ها حمایت می کند و مردم، کمپین GoFundMe را برای کاهش هزینه شروع مجدد راه اندازی کرده است.
کورتنی در مورد محله آنها در سانتی ، در ۲۰ مایلی شرق سن دیه گو گفت: “ما می خواستیم اینجا زندگی کنیم. ما این خیابان ، این اجتماع ، این مکان را به دلایلی انتخاب کردیم.”

کمپبل ها نه تنها از خانه خارج شده بودند ، بلکه مادر کورتنی نیز قبل از تصادف سگ آنها را از خانه بیرون اورده بود.
با این وجود ، آنها نمی خواستند زندگی های از دست رفته یا همسایگان خود را که در خانه بودند را فراموش کنند.

ترجمه از سایت CNN 

دیدگاهتان را بنویسید