چون آنها را برای فروش به ‎افغانستان می‌برند.

دیروز۳۵۹ گوشی ‎سرقتی در یکی از همین تاکسی های ‎افغانستانی کشف شد.
عکس تزیینی نیست و متعلق به خبر است.

دیدگاهتان را بنویسید