دیروز ۲۵ آبان ماه، در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پردیس جزیره کیش دانشگاه صنعتی شریف، اغلب دانشجویان دختر با پوشش اختیاری و بدون حجاب حضور پیدا کردند!

این یک نافرمانی مدنی است تا جمهوری اسلامی با سرکوب بیش از ۵ هزار دانشجو، همچنان بازنده گوی و میدان باشد!

دیدگاهتان را بنویسید