🗣دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها گفت:
⏺پافشاری بر روش‌های نامعقول کنونی که در تعارض با خواست و باور اکثریت جامعه است، پیامدی جز امنیتی‌سازی امور و پر هزینه کردن اداره کشور نداشته است.

⏺این در حالی است که سرزمین پهناور ما سرمایه‌های انسانی و فرصت‌ها و ظرفیت‌های مختلف طبیعی و جغرافیایی کم‌نظیری برای توسعه و خلق زندگی آبرومندانه و شرافت‌مندانه برای آحاد ملت دارد.

⏺با داده‌سازی‌ها و جلوگیری از انتشار آمار و دادن امیدهای بی بنیاد و تفسیرهای یکسویه از علل نارضایتی‌های رو به گسترش، و تهدید و فشار بر منتقدان نمی‌توان ناکارآمدی‌ها را کتمان کرد.

⏺گزینش‌های حامی‌پرورانه و میل به یکدست‌سازی در فرآیند پذیرش استاد و دانشجو، دانشگاه را از عرصه رقابت استعدادها دور ساخته و می‌رود که آن را به عرصه‌ای برای توزیع رانت به حامیان همسو نزدیک کند.

⏺ذهنیت حاکم بر کارگزاران و بانیان واقعی وضع موجود بپذیرد که وضعیت موجود نامطلوب و ناهنجار است

دیدگاهتان را بنویسید