افغانی واحد پول افغانستان در مقابل ریال ایران افزایش چشمگیری داشته و تقریبا دوبرابر شده؛ طالبان بدون اینکه در جهان به رسمیت شناخته بشه، دو برابر دولت رییسی در افزایش قدرت پول ملیش موفقیت داشته.

دیدگاهتان را بنویسید