خبرنگار الجزیره با این مرد در بیمارستان غزه مصاحبه می‌کند. این مرد در پاسخ او می‌گوید: 

چرا مقاومت (حماس) در میان ما پنهان شده است؟ چرا آن‌ها به جهنم نمی‌روند و آنجا پنهان نمی‌شوند؟

خبرنگار ناگهان حرف او را قطع کرد…

دیدگاهتان را بنویسید