«ما زندانی حماس هستیم. تمام روز در حال شلیک کردن به ما هستند. من نمی خواهم بمیرم. ما سعی کردیم فرار کنیم اما حماس به ما گفت اگر بروید، شکمتان را پاره میکنیم! ما اینجا گیر افتادیم. من یهودی ها رو ترجیح میدهم»

دیدگاهتان را بنویسید