‏«خائنان عرب علیه ما توطئه می کنند. عرب‌ها و فقط عربها به ما خیانت می کنند. یهودیها با ما مهربان هستند.»

دیدگاهتان را بنویسید