جهت یادآوری، بیروت سال ۲۰۰۶
قبلا هزینه پرداخت کردیم

لبنان جنگ نمی خواهد

دیدگاهتان را بنویسید