تسلیحاتی کە با پول مردم ایران برای تروریست‌های حماس هزینە شدە است.

دیدگاهتان را بنویسید