استراتژی چین و آمریکا نسبت به هم:
دشمن ولی همکار!

دیدگاهتان را بنویسید