سازمان ملل به دنبال فرو کردن افغان های رانده شده از پاکستان به شهرهایی مانند کهریزک، فشافویه و شیراز است. وزارت کشور شل بیاید سه میلیون افغانی دیگر وارد ایران می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید