فلسطینی ها باید آینده سیاسی جدیدی پس از جنگ داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید