🔴 برخورد انضباطی یک مدرسه بادانش‌آموزانی که تلفن همراه داشتند سبب‌ اعتراض والدین شد.

🗣یکی از والدین:
🔴 در مدرسه دخترانه متوسطه… با استفاده از تجهیزات الکترونیکی موبایل‌یاب اقدام به بررسی دانش‌آموزان در مدرسه کردند تا کسانی‌که موبایل دارند را شناسایی کنند.

🗣سعید صالح، مدیرکل سابق مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش:

🔴مدرسه پاسگاه و دادگاه نیست، در این مکان‌ها استفاده از تلفن همراه ممنوع است و برای شناسایی از همین دستگاه‌ها استفاده می‌شود، اما مدرسه جایی نیست که بخواهیم کنترل ورود تلفن همراه را با چنین دستگاه‌هایی مدیریت کنیم.

🔴چنین روشی از نظر تربیتی اشکال دارد، برخورد مدرسه با دانش آموزان باید براساس اصول تربیتی و روش‌های تشویقی باشد، نه این‌که طوری با دانش آموز رفتار شود انگار که او وارد یک منطقه ممنوعه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید