با سهمیه وارد دانشگاه می‌شوند،
شغل مناسب پیدا می کنند،
وام با کم ترین سود دریافت می کنند
و هزار و یک رانت دیگر که به این اقلیت داده می‌شود اما مردم این سرزمین از آن بی بهره هستند.

دیدگاهتان را بنویسید