از دیدن تصاویر کودکان غزه مُشت انسان گره و چشمش گریان می شود! /

فقط قلب های سنگی می توانند نسبت به جنگ و کشتن کودکان بی تفاوت باشند!!

سخنانی بود از قاتل کودکان اوکراینی !!

دیدگاهتان را بنویسید