از مزایای همیشه ایران بودن قشنگ فارسی مثل بلبل حرف زدن هست !!!

تو‌که عاشق جنگیدنی به جای این قایم شدن ها توی ایران برو با اسرائیل بجنگ نصرالله!!

دیدگاهتان را بنویسید