‏این دختر جوان اگر در ایران بود:
از ورود به دانشگاه منع می‌شد!
پلیس نصف شب ماشینش را توقیف می‌کرد!
در مازندران، مجوز کارش تعلیق و مجبور به توبه و چادری شدن می‌شد!
در وزارت ارشاد ممنوع از کار می‌شد!
محکوم به شستن میت و کار غسالخانه می‌شد…!

دیدگاهتان را بنویسید