🔻‏آقای ⁧ دولت سیزدهم⁩!‏ به عنوان بی‌دستاوردترین دولت،در حال کش‌رفتن اقدامات دولتهای قبل و ثبت آن بنام خود هستید.

🔻‏ اگر در آینده پروژه کم آوردید و خواستید چهلستون یا پاسارگاد را بنام خود سند بزنید حواستان باشد که قبلش آثار صفویان و ساسانیان را از کتاب‌ تاریخ بچه مدرسه‌ایها حذف کنید!

دیدگاهتان را بنویسید