پ ن؛ و آخوند پاک ترین موجود جهان !!!

دیدگاهتان را بنویسید