🔹حماس به عنوان آغازگر جنگ یا باید “از بین برود” یا “بی قیدوشرط تسلیم شود”

🔹 «گزینه سومی وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید