پلیس پاکستان با نصب دوربین مخفی توانست معلم قرآن را بدام اندازد. 

دیدگاهتان را بنویسید