دیگر در انتخاباتها شرکت نخواهم کرد و حاکمیت را صد در صد باطل میدانم.

رژیم به هیچ وجه اصلاح شدنی نیست!

دیدگاهتان را بنویسید