◀️ بزرگواری که آیت الله است ولی فرموده: «اینکه میگویند حجاب را به رفراندوم بگذارید حرف غلطی ست؛ مگر میشود دین را به رفراندوم گذاشت؟»

◀️ یعنی نمیداند دین مساوی حجاب نیست؟ حجاب نه جزو اصول نه حتی فروع دین هم نیست؟ یک فقیه در ۱۴۰۰ سال هم چنین ادعایی نکرده. اگر چنین باشد، کثیری از مسلمانان جهان بی دین اند

دیدگاهتان را بنویسید