امروز، در جلسه هیئت وزیران، پیش نویس قانون بودجه دولتی برای سال 2024 با درآمدهای خود صندوق عمومی بودجه به مبلغ 1 تریلیون و 560 میلیارد UAH و هزینه های صندوق عمومی به مبلغ UAH ارائه شد. 3 تریلیون و 108 میلیارد توسط دنیس شمیحال نخست‌وزیر تصویب شد.
1️⃣ دفاع و امنیت کشور – در آنجا کابینه وزیران بیش از نیمی از کل منابع بودجه را هدایت می کند – 1 تریلیون و 685 میلیارد گریونا (113 میلیارد گریونا بیشتر از قبلی)
2️⃣ حوزه اجتماعی – 489 میلیارد گریونا (25 میلیارد گریونا بیشتر از سال گذشته)
3️⃣ پزشکی و آموزش – 179 میلیارد گریونا (23 میلیارد گریونا بیشتر از سال گذشته)
4️⃣ حمایت از جانبازان- هزینه های تحت این برنامه دو برابر خواهد شد، از 6.8 میلیارد UAH در سال 2023 به 14.3 میلیارد UAH در سال 2024.
5️⃣ بهبود اقتصاد: افزایش مالیات پیش بینی نشده است. دولت به برنامه‌های وام ترجیحی، برنامه کمک مالی eRobota و حمایت از استارت آپ‌های اوکراینی ادامه می دهد. همچنین برنامه های جدیدی را برای پارک‌های صنعتی، برای اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری، برای حمایت از سازنده اوکراینی راه‌اندازی می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید