🔹 از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۴۰۲ مجموعا ۶۸ فیلم توقیف شدند.

🔹 سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ همزمان با کرونا تعداد فیلم‌های توقیف شده به کمترین حد خود رسید. بیشترین سال توقیفی هم مربوط به سال ۱۳۹۴ با ۱۵ فیلم توقیفی است

دیدگاهتان را بنویسید