میزان شغلی که سایت‌های هسته‌ای ایجاد کرده چقدر است؟

◀️ میزان برقی که تولید کرده و مثلا صنایع را از خاموشی نجات داده چقدر است؟

◀️ میزان چرخ اقتصادی،کاهش تورم و رونق تولیدی که ایجاد کرده چقدر است؟

◀️ مهاجرت‌های نگران کننده،خروج سرمایه انسانی و مالی است و بحران اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید