◀️ به رغم ادعای ۳ برابر شدن درآمد نفتی،تورم ۱۴۰۲ از میزان تورم سال های فشار حداکثری ترامپ بیشتر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید