نخیر قربان. آدرس غلط چرا می دهید؟

شخص رئیسی برای نابودی ایران و ایرانی آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید