ملیسا وارگاس متولد 1999کوبا، ستاره شماره1 والیبال دنیا سال 2017 تو یه مسابقه دچار مصدومیت میشه و تو بیمارستانی در کوبا بستری میشه.
اما چون از کیفیت بیمارستان شکایت میکنه به ذائقه دولتمردان خوش نمیاد و توسط دولت کمونیستی کوبا خائن محسوب میشه و از تیم ملی کوبا خط میخوره.

دیدگاهتان را بنویسید