🗣 فرشاد مومنی اقتصاددان:
ادعاهای رفع فقر و اشتغال، جزء بزرگترین خیانت به مملکت و مستضعفان است.یکی گفت می‌خواهم پول نفت را به سفره مردم بیاورم، اما شاخص فلاکت را دو برابر کرد.

◀️ فردی می‌گوید دستور می‌دهم ۱۴ روزه فقر مطلق کاهش یابد، دیگری می‌گوید، شد! و ادعا را از نفر اول هم فراتر می‌برد.

◀️ به‌نام عدالت، بین برخی مقامات کشور برای دادن آدرس‌های غلط به مردم، مسابقه است متاسفانه در این زمینه بخش‌هایی از ساختار قدرت، گوی سبقت را در بیان سخنان بی‌پایه، از یکدیگر می‌ربایند.

◀️ این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ۱۰۰ساله گذشته ایران، دوره زمانی ۲ برابر شدن اندازه جمعیت فقیر در ایران، به کمتر از ۳ سال رسیده و از هر سه ایرانی، یک نفر در فقر مطلق است.

دیدگاهتان را بنویسید