پس از گذشت 3 سال از ثبت نام نهضت ملی مسکن هشتگرد و اخذ آورده های مردم، پروژه ها هنوز در مرحله فونداسیون متوقف مانده و زمین هایی که مردم اکنون باید در آن زندگی کنند،قبرستانی بیش نیست.

دیدگاهتان را بنویسید